Państwowe Technikum Wodno - Melioracyjne rozpoczęło pracę 1 października 1954 roku. Swoją siedzibę miało w budynku pałacowym Państwowej Szkoły Rachunkowości Rolnej w Damnicy w powiecie słupskim. Z początkiem roku szkolnego 1955/1956 szkoła została przeniesiona do Sławna, na miejsce zlikwidowanej Szkoły Drzewnej przy I Pułku Ułanów 13. W tym naukę rozpoczęła pierwsza klasa melioracyjna oraz dwie klasy pierwsze Technikum Rolniczo-Nasiennego, łącznie 165 uczniów. W czasie ferii letnich dokonano kapitalnego remontu głównego internatu (obecny „Pałacyk”) oraz przejęto od Prezydium Miejskiej Rady Narodowej salę gimnastyczną przy ulicy Chopina.

Z czasem budynek szkoły wymagał remontu, wówczas zrodziła się myśl o wybudowaniu nowego budynku pod siedzibę szkoły, w którym młodzież miałaby lepsze warunki do nauki. W dniu 25 czerwca 1968 roku dokonano komisyjnego przekazania placu budowy pod gmach technikum, a w sierpniu rozpoczęto prace przy fundamentach. Wydarzeniem wielkiej wagi w roku 1971 była przeprowadzka do nowych budynków szkolnych i internackich. Nowa szkoła mieściła 15 sal lekcyjnych, 3 pracownie i salę gimnastyczną.  Internat w dwóch skrzydłach przeznaczony był dla 300 osób. Nareszcie szkoła miała siedzibę z prawdziwego zdarzenia!

Chętnych do nauki wciąż przybywało i decyzją Kuratorium Oświaty i Wychowania w Słupsku od roku szk. 1977/1978 na bazie Technikum Wodno–Melioracyjnego utworzono Zespół Szkół Rolniczych. Kolejne dziesięciolecia, to ciągłe zmiany kierunków kształcenia, które wynikały z zachodzących przemian oraz potrzeb środowiska. W roku 1996 uruchomiony został nowy kierunek: Żywienie i Gospodarstwo Domowe, natomiast w 1977 roku mury opuścił ostatni rocznik Technikum Melioracji Wodnych, w jego miejsce powstało Technikum Inżynierii Środowiska i Melioracji.

Od 1 stycznia 1999 organem prowadzącym szkoły zostało Starostwo Powiatowe w Sławnie, od tego dnia szkoła zmieniła nazwę z Zespołu Szkół Rolniczych na Zespół Szkół Agrotechnicznych.  Nazwa ta obowiązuje do dziś. Przemiany w latach 1994 - 2004 były najbardziej widoczne w internacie, liczba mieszkańców systematycznie się zmniejszała. Z dniem 1 września 2003 roku internat został przekazany na potrzeby Starostwa Powiatowego. W ostatnim dwudziestoleciu nastąpiła modernizacja infrastruktury dydaktycznej szkoły. Powstało Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej(ICIM), niedługo po nim powstało wielofunkcyjne boisko szkolne zwane popularnie "Orlikiem". w 2008 roku oddano do użytku salę konferencyjną, w której odbywają się spotkania z ciekawymi ludźmi, spotkania akademickie oraz akademie szkolne.

Od września 2011 roku Zespół Szkół Agrotechnicznych połączono z Zespołem Szkół Zawodowych w Sławnie i tym samym placówka stała się wiodącą w powiecie szkołą, kształcącą w zakresie szkolnictwa zawodowego.

W ostatnich latach szkoła systematycznie była remontowana  piętro po piętrze, remont przeszła również sala gimnastyczna oraz doposażono pracownię gastronomiczną.