technik architektury krajobrazu PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Sunday, 11 April 2010 10:24
TECHNIKUM ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

Zawód: technik architektury krajobrazu

  Wymagania psychofizyczne dla zawodu technik architektury krajoabrazu:
 • odpowiedzialność;
 • systematyczność i dokładność;
 • zainteresowanie przyrodą i ochroną środowiska;
 • uzdolnienia plastyczne;
 • odporność na zmienne warunki pracy;
 • sprawność ruchowa;
 • rozróźnianie barw;
 • wyobraźnia przestrzenna.
  Technik architektury krajobrazu będzie przygotowany do projektowania i kształtowania krajobrazu, a w szczególności do:
 1. urządzania i pielęgnowania terenów zieleni i zadrzewień;
 2. projektowania elementów architektury krajobrazu z zachowaniem wymogów estetycznych i ekologicznych;
 3. pielęgnowania i konserwacji istniejących i nowo projektowanych elementów architektury krajobrazu;
 4. prowadzenia uproszczonej rachunkowości, sporządzania kosztorysów oraz stosowania zasad marketingu w działalności związanej z architekturą krajobrazu.

Absolwenci szkoły mogą podejmować pracę w przedsiębiorstwach prowadzących działalność w zakresie projektowania, zakładania i pielęgnowania obiektów architektury krajobrazu, a także w przedsiębiorstwach i instytucjach innych branż, w których znajdują się obiekty architektury krajobrazu wymagające profesjonalnego dozoru. Absolwenci mogą także prowadzić działalność gospodarczą na własny rachunek.

  Zakres umiejętności i treści kształcenia, wynikające z opisu kwalifikacji absolwenta, zawierają trzy bloki programowe:
 • przyrodniczo – techniczny;
 • kształtowania krajobrazu;
 • podstawy działalności zawodowej.