Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie PDF Print E-mail

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

„Nowa jakość kształcenia w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Sławnie

§ 1

Postanowienia ogólne

1.     Stowarzyszenie Aktywnego Wspierania Gospodarki w partnerstwie z Powiatem Sławieńskim realizuje projekt pn. „Nowa jakość kształcenia w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Sławnie”.

2.     Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 Osi RPZP.08.00.00 Edukacja, Działanie PRZP.08.06.00 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia.

3.     Projekt jest współfinansowany ze środków UE - Europejskiego Funduszu Społecznego,

4.     Zasięg terytorialny Projektu – województwo zachodniopomorskie, powiat sławieński, gmina Sławno.

5.     Okres realizacji projektu: od 01.10.2017 r. do 31.08.2018 r.

6.     Niniejszy Regulamin określa kryteria rekrutacji i uczestnictwa Uczestników Projektu.

7.     Udział Uczestników w Projekcie jest bezpłatny.

§ 2

Definicje

Używane w ramach niniejszego Regulaminu określenia każdorazowo oznaczają:

1.     Projekt – „Nowa jakość kształcenia z w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Sławnie realizowany przez Stowarzyszenie Aktywnego Wspierania Gospodarki.

2.     Instytucja Pośrednicząca – Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

3.     SAWG (Lider) – Stowarzyszenie Aktywnego Wspierania Gospodarki .

4.     Partner – Powiat Sławieński.

5.     Kandydat – osoba ubiegająca się o zakwalifikowanie do udziału w Projekcie.

6.     Uczestnik Projektu – to osoba, która:

1a)     spełnia kryteria dostępu zamieszczone w § 4,

1b)    podpisała wszystkie dokumenty rekrutacyjne, udostępniła dane osobowe, wypełniła Formularz rekrutacyjny,

1c)     została zakwalifikowana do udziału w Projekcie w oparciu o Oświadczenia, Formularz rekrutacyjny, Regulamin rekrutacji do Projektu.

1d)    Rozpoczęła udział w przynajmniej jednym rodzaju zajęć dodatkowych w ramach projektu,

1e)     podpisała Deklarację uczestnictwa w projekcie.

7.     Dzień przystąpienia do Projektu – dzień podpisania Deklaracji uczestnictwa w projekcie przez Kandydata w imieniu, którego dokumenty rekrutacyjne podpisuje rodzic/opiekun prawny w przypadku, gdy jest to osoba niepełnoletnia.

8.     Dokumenty rekrutacyjne – komplet dokumentów, które należy złożyć w Biurze Projektu.

§ 3

Cele Projektu i formy wsparcia

1.     Cel realizacji projektu:

      Celem głównym projektu jest wzrost szans na zatrudnienie 143 uczniów (76K) z ZSA w Sławnie poprzez realizacje kompleksowego wsparcia odpowiadającego na indywidualne zapotrzebowanie szkół oraz dopasowanie do aktualnych potrzeb pracodawców, poprzez diagnozę potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów w kontekście ich kariery edukacyjno-zawodowej, realizację działań ukierunkowanych na podniesienie umiejętności, kompetencji i/lub kwalifikacji zawodowych uczniów, rozwój bazy dydaktycznej szkoły poprzez doposażenie 6 pracowni/warsztatów szkolnych nauki zawodu oraz doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych 6 nauczycieli (3K) zawodu, w terminie 01.10.2017 - 31.08.2018 r.

2.     Promocja projektu:

Działania informacyjno-promocyjne będą prowadzone przez cały okres realizacji projektu zgodnie z Wytycznymi w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020. W tym celu ZSA w Sławnie zostaną rozwieszone plakaty zarówno w szkole na tablicach informacyjnych jak i przed budynkiem, opracowane i wydrukowane ulotki oraz zakupiony i zamieszczony w holu szkoły roll-up z informacją o projekcie. Ponadto informacja będzie dostępna na stronie internetowej ZSA w Sławnie, Powiatu Sławieńskiego i SAWG. Dyrekcja szkoły przekaże informacje o programie na apelu rozpoczynającym rok szkolny. Zorganizowane zostaną spotkania informacyjne oraz nauczyciele będą podawali informację o projekcie podczas godzin wychowawczych. Na stronach internetowych będą zawarte podstawowe informacje o projekcie m.in. terminy, kryteria rekrutacji, metodologię przyznawania dodatkowych punktów, zakres działań projektowych. W przypadku niskiego zainteresowania projektem zostanie zintensyfikowana kampania informacyjno-promocyjna w szczególności o korzyściach płynących z udziału w programie (m.in. wzrost atrakcyjności na rodzaj zatrudnienia). W ZSA w Sławnie utworzone zostanie Biuro Projektu.

3.     Przewidziane formy wsparcia dla 143 (76K) uczniów Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Sławnie:

a)       Technik Architektury i Krajobrazu:

·                Zajęcia specjalne w zakresie prac w obiektach architektury i krajobrazu

·                Kurs florystyczny

·                Kurs obsługi programu GARDEN COMPOSER

·                Kurs obsługi programu ZWCAD

·                Kurs obsługi wózków widłowych

·                Szkolenie druk 3D

·                Staż zawodowy w wymiarze 150 h

b)    Technik Ekonomista:

·             Zajęcia specjalne w zakresie prowadzenia biura rachunkowego

·             Kurs obsługi programów finansowo – księgowych:
     - ABC zaawansowanego Subiekta

- ABC zaawansowanego Rewizora

·             Szkolenie druk 3D

·             Staż zawodowy w wymiarze 150 h

c)     Technik Informatyk:

·                Zajęcia specjalne w zakresie prowadzenia usług informatycznych

·                Kurs Front – End Developer program aplikacji mobilnych

·                Kurs Back – End Developer program aplikacji mobilnych

·                Szkolenie druk 3D

·                Staż zawodowy w wymiarze 150 h

d)    Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych:

·         Zajęcia dodatkowe specjalne w zakresie prowadzenia działalności gastronomicznej

·         Kurs obsługi kas fiskalnych

·         Kurs florystyczny

·         Kurs obsługi barmańskiej

·         Kurs carvingu

·         Kurs baristyczny

·         Kurs Kuchnia molekularna

·         Kurs kelnerski

·         Kurs obsługi programu gastronomicznego FoodSoft

·         Kurs menadżerski

·         Szkolenie druk 3D

·         Staż zawodowy w wymiarze 150 h

e)     Piekarz:

·         Staż zawodowy w wymiarze 150 h

·         Kurs menadżerski

f)      Kucharz:

·         Staż zawodowy w wymiarze 150 h

·         Kurs menadżerski

·         Kurs Kuchnia molekularna

·         Kurs carvingu

·         Kurs obsługi barmańskiej

·         Kurs obsługi kas fiskalnych

g)    Cukiernik:

·         Staż zawodowy w wymiarze 150 h

·         Kurs menadżerski

4.     Przewidziane formy wsparcia dla 6 (3K) nauczycieli Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Sławnie:

$  a)     Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli zawodów

·             Kurs menadżerski

·             Kurs obsługi programu GARDEN COMPOSER

·             Kurs obsługi programu ZWCAD

·             Szkolenie ABC zaawansowanego Subiekta

·             Szkolenie ABC zaawansowanego Rewizora

§ 4

Uczestnicy Projektu

1.Charakterystyka grupy docelowej w projekcie:

Projekt skierowany jest do 143 uczniów (76K) i 6 (3K) nauczycieli zawodu prowadzący kształcenie zawodowe w ramach Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Sławnie:

$1  ·         21 uczniów (10K) - kierunek Technik Architektury i Krajobrazu,

$1  ·         48 uczniów (34K) – kierunek Technik Ekonomista,

$1  ·         25 uczniów (25M) – kierunek Technik Informatyk

$1  ·         37 uczniów (29K) – kierunek Technik Obsługi Turystycznej

$1  ·         39 uczniów (26K) – kierunek Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych

$1  ·         4 uczniów (4K) – Cukiernik

$1  ·         5 uczniów (2K) – Kucharz

$1  ·         1 uczeń (1M) - Piekarz

- wiek i miejsce zamieszkania: uczniowie Technikum klas I - IV i Zasadniczej Szkoły zawodowej klas I-III w Sławnie w wieku 17-19 lat w tym 100 uczniów ma ukończony 18 rok życia oraz nauczyciele kształcenia zawodowego w wieku aktywności zawodowej zatrudnieni w ZSA w Sławnie w roku szkolnym 2017/2018. Uczniowie i nauczyciele to osoby fizyczne mieszkające i/lub pracujące i/lub uczące się na terenie woj. zachodniopomorskiego w rozumienie KC. 100 uczniów (53K) zamieszkuje tereny wiejskie (gmina Sławno),

- płeć: proporcja kobiet i mężczyzn (K i M) w projekcie odpowiada proporcji K i M wśród uczniów ZSA w Sławnie oraz wynika z analizy i diagnozy szkoły (w szczególności potrzeb uczniów i nauczycieli).

- wykształcenie: 100% nauczycieli objętych wsparciem w projekcie ma wykształcenie wyższe magisterskie, kierunkowe,

- status społeczny/niepełnosprawność: min 15% (21 osób) uczniów pochodzi z rodzin o niskim statucie społecznym, w których rodzice nie mają możliwości żeby sfinansować dodatkowe formy rozwoju swoich dzieci. Uczniowie, których rodzice korzystają ze świadczeń OPS będą traktowani priorytetowo podczas rekrutacji.

§ 5

Dokumenty rekrutacyjne

Dokumenty rekrutacyjne składają się z następujących elementów:

1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. „Nowa jakość kształcenia w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Sławnie”.

2. Formularz rekrutacyjny do Projektu dla ucznia lub Formularz rekrutacyjny do Projektu dla           nauczyciela, który należy przygotować w formie elektronicznej lub wypełnić odręcznie, pismem czytelnym i przedłożyć w formie wydruku lub wypełniony odręcznie wraz z czytelnym podpisem Kandydata do Projektu - w przypadku osób niepełnoletnich podpisem rodzica/opiekuna prawnego (dotyczy uczniów i nauczycieli biorących udział w projekcie).

3.   Deklaracja uczestnictwa w projekcie dla ucznia lub Deklaracja uczestnictwa w projekcie dla nauczyciela.

4.   Oświadczenie kandydata do projektu (dotyczy uczniów i nauczycieli biorących udział w projekcie).

5. Oświadczenie uczestnika projektu dla ucznia lub oświadczenie uczestnika projektu dla nauczyciela (dotyczy uczniów i nauczycieli biorących udział w projekcie).

6. Dokumenty potwierdzające (jeśli dotyczy):

-      w przypadku osób niepełnosprawnych orzeczenia o niepełnosprawności.

-      w przypadku uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,

-      w przypadku trudnej sytuacji społeczno-ekonomicznej,

-      w przypadku uczniów z problemami z trudnościami w pracy zespołowej.

§ 6

Rekrutacja Uczestników Projektu

a.i.1.            Proces rekrutacji przeprowadzany będzie w ZSA w Sławnie01-15.10.2017 w godz.: 8 do 14.

a.i.2.            Rekrutacja odbywać się będzie z uwzględnieniem zasady równych szans, w tym zasady równości płci. Organizator zakłada równy dostęp do projektu zarówno kobiet jak i mężczyzn znajdujących się w grupie potencjalnych Uczestników projektu.

a.i.3.            Regulamin rekrutacji do Projektu wraz z kompletem załączników zostanie podany przez Organizatora do publicznej wiadomości przed dniem rozpoczęcia rekrutacji do Projektu.

Regulamin rekrutacji do Projektu wraz z dokumentami rekrutacyjnymi zostanie udostępniony na stronie internetowej szkoły http://zsaslawno.pl, www.sawg.ploraz będzie dostępny sekretariacie ZSA w Sławnie.

a.i.4.            Kandydaci zobowiązani są do złożenia prawidłowo wypełnionych dokumentów rekrutacyjnych wyszczególnionych §5 pkt.2-6.

a.i.5.            Dokumenty rekrutacyjne można złożyć osobiście w sekretariacie ZSA w Sławnie, w biurze projektu lub przekazać nauczycielom prowadzącym zajęcia dodatkowe, wychowawcom, dyrekcji, lub za pośrednictwem poczty (listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru). W przypadku przesłania dokumentów za pośrednictwem poczty za datę otrzymania dokumentów uznaje się datę potwierdzenia wpływu do biura projektu. Data nadania dokumentów potwierdzona datą stempla pocztowego nie może być wcześniejsza od daty rozpoczęcia naboru.

a.i.6.            Kwalifikacja Kandydatów do projektu.

Do projektu zostanie zakwalifikowanych 143 uczniów i 6 nauczycieli z ZSA w Sławnie, którzy spełniają warunki uczestnictwa określone w niniejszym Regulaminie, złożyły poprawnie dokumenty rekrutacyjne oraz otrzymają najwyższą liczbę punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym.

a.i.7.            W przypadku niewyłonienia, spośród zgłoszonych aplikacji, wymaganej liczby Kandydatów do projektu, Projektodawca zastrzega sobie możliwość wyznaczenia dodatkowego terminu składania formularzy rekrutacyjnych.

a.i.8.            O zakwalifikowaniu się do uczestnictwa w projekcie będzie decydować ogólne
spełnienie kryteriów udziału oraz liczba otrzymanych punktów za spełnienie priorytetowych kryteriów udziału.

a.i.9.            Szczegółowa punktacja priorytetowych kryteriów udziału jest zamieszczona jest w niniejszym Regulaminie (patrz pkt.11 cz.I).

a.i.10.         Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest uczestnictwo w co najmniej 80% godzin w ramach zajęć/ form wsparcia. Dopuszcza się maksymalnie 20% godzin nieobecności, w tym nieobecności usprawiedliwionych w powodu choroby lub ważnych wypadków losowych. W przypadku zaistnienia wspomnianych wyżej okoliczności, Uczestnik/czka Projektu jest zobowiązany powiadomić Organizatora najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia nieobecności na zajęciach oraz przedstawić dokument uzasadniający nieobecność. W przypadku przekroczenia dozwolonego limitu nieobecności Uczestnik/czka może zostanie skreślony/a z listy Uczestników, a jego miejsce zajmie pierwsza osoba z listy rezerwowej.

a.i.11.       Etapy rekrutacji:

I.        Warunki uczestnictwa w projekcie:

- wiek i miejsce zamieszkania: uczniowie Technikum klas I- VI oraz uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej ZSA w Sławnie w wieku 17-19 lat, w roku szkolnym 2017/2018 oraz nauczyciele w wieku aktywności zawodowej. Uczniowie i nauczyciele to osoby fizyczne mieszkające i/lub pracujące i/lub uczące się na terenie woj. Zachodniopomorskiego w rozumienie KC.

KRYTERIA FORMALNE (kryteria obligatoryjne 0 pkt – 1 pkt)

- status ucznia ZSA w Sławnie

- nauczyciel kształcenia zawodowego w ZSA w Sławnie

- uczeń/nauczyciel wyraża dobrowolną chęć uczestnictwa w projekcie

- uczeń/nauczyciel zamieszkuje/uczy się/pracuje na terenie województwa zachodniopomorskiego

Dodatkowe kryteria formalne:

- kurs operatora wózków widłowych - wiek 18 lat (dowód osobisty) i zaświadczenie o braku przeciwskazań do prowadzenia wózków widłowych

W przypadku większej liczby uczestników niż zaplanowano, pierwszeństwo udziału w projekcie mają:

Kryteria premiujące dla uczniów (0 pkt – 5 pkt):

- uczniowie z terenów wiejskich – 5pkt

- uczniowie z rodzin o niskim statusie społecznym korzystający ze świadczeń pomocy społecznej – 5 pkt

W przypadku uzyskania przez kandydatów takiej samej liczby punktów o miejscu decyduje kolejność zgłoszeń

a)     Kryteria pierwszeństwa rekrutacji dla nauczycieli (0 pkt – 5 pkt):

- nauczyciel/ka zawodu zatrudniony/a w ZSA w Sławnie, który/a w ostatnim roku szkolnym nie uczestniczył/a w żadnej z form kształcenia/ podnoszenia kwalifikacji – 5 pkt

Możliwe jest korzystanie przez jednego uczestnika z kilku form wsparcia w projekcie adekwatnych do indywidualnych potrzeb.

II.    NABÓR ZGŁOSZEŃ: dokumenty rekrutacyjne (formularz rekrutacyjny, oświadczenia deklaracje uczestnictwa w projekcie) będą przekazywane za pośrednictwem dyrekcji szkół, nauczycieli i wychowawców na zebraniach z rodzicami lub lekcjach wychowawczych, dokumentacja będzie również dostępna w sekretariacie ZSA w Sławnie.

III.       OCENA FORMULARZY: dokumentacja rekrutacyjna będzie weryfikowana na bieżąco przez specjalistę ds. rekrutacji i monitoringu we współpracy z dyrektorem ZSA oraz koordynatorem projektu na podstawie przedłożonej dokumentacji rekrutacyjnej, następnie dodatkowej dokumentacji potwierdzającej kwalifikację uczestnika do poszczególnych zadań, m.in.: zaświadczeń/orzeczeń o stopniu niepełnosprawności/opinii właściwych placówek, umów o pracę oraz rozmów z nauczycielami /wychowawcami, w dalszej kolejności na podstawie liczby zdobytych punktów zostanie wyłoniona odpowiednia grupa docelowa (uczniów wg przejawianych problemów i predyspozycji będą dobierani do odpowiedniej grupy). Ponadto będzie sprawdzana kompletność dokumentów i kryterium uczestnictwa weryfikujące przynależność do grupy docelowej zgodnie z opisem we wniosku o dofinansowanie - na podstawie oświadczeń, zaświadczeń, orzeczenia o niepełnosprawności.

Dokumenty rekrutacyjne niekompletne mogą być uzupełniane przez kandydatów w ciągu 5 dni kalendarzowych. Wnioski złożone po terminie lub niespełniające kryterium uczestnictwa są odrzucane.

§ 7

Ogłoszenie wyników rekrutacji

1.     Lista (lista podstawowa i lista rezerwowa) Kandydatów zakwalifikowanych do uczestnictwa w projekcie ogłoszona zostanie na stronie internetowej Lidera oraz dostępna będzie w Biurze Projektu.

2.     Informacja o wynikach oceny Formularza rekrutacyjnego zostanie przekazana Kandydatom osobiście przez nauczycieli prowadzących zajęcia dodatkowe, wychowawców lub dyrekcję szkoły.

3.     Osoby niezakwalifikowane do uczestnictwa w Projekcie zostaną umieszczone na rankingowej liście rezerwowej wg liczby punktów, które otrzymali podczas procesu rekrutacji.

4.     W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w projekcie lub skreślenia któregoś z zakwalifikowanych Kandydatów na jego miejsce zostanie zaproszona osoba z listy rezerwowej.

§ 8

Obowiązki Uczestników Projektu

1.     Uczestnik/czka Projektu zobowiązuje się do:

a)     wypełniania obowiązków wynikających z zapisów we wniosku o dofinasowanie projektu oraz złożonych oświadczeń i deklaracji podczas rekrutacji;

b)    stosowania się do zasad niniejszego Regulaminu;

c)     pełnego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach;

d)    rzetelnego przygotowania do zajęć zgodnie z zaleceniami trenerów;

e)     wypełniania ankiet związanych z realizacją Projektu, monitoringiem i ewaluacją;

f)      współpracy z Organizatorem;

g)    dostarczania wszystkich niezbędnych dokumentów żądanych przez Organizatora;

h)    informowania Organizatora o wszelkich zmianach mających wpływ na status Uczestnika uprawniający go do udziału w Projekcie.

§ 9

Zasady rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie

1.     Rezygnacja z udziału w Projekcie możliwa jest tylko w uzasadnionych przypadkach i następuje poprzez złożenie pisemnego oświadczenia.

2.     Uzasadnione przypadki, o których mowa w pkt. 1 niniejszego paragrafu mogą wynikać z przyczyn natury zdrowotnej lub działania siły wyższej i z zasady nie mogą być znane przez Uczestników w momencie rozpoczęcie udziału w Projekcie.

3.     Organizator zastrzega sobie prawo do skreślenia Uczestniczki/ka w przypadku naruszenia niniejszego regulaminu oraz zasad współżycia społecznego w szczególności w przypadku naruszenia nietykalności cielesnej innego słuchacza, Trenera lub pracownika Biura Projektu, udowodnionego aktu kradzieży lub szczególnego wandalizmu.

4.     W przypadku rezygnacji lub skreślenia Uczestniczki/ka z listy osób zakwalifikowanych do Projektu, jego miejsce zajmie pierwsza osoba z listy rezerwowej. Osoba, która zastąpiła Uczestnika/czkę otrzyma wsparcie niewykorzystane przez osobę, którą zastąpiła.

§ 10

Zasady monitoringu Uczestników/czek

1.     Potwierdzenie obecności uczestnika na zajęciach każdorazowo następuje poprzez sprawdzenie obecności i złożenie podpisu przez osobę prowadzącą zajęcia na liście obecności.

2.     Na zlecenie Lidera Projektu wymagane jest wykonywanie dokumentacji fotograficznej podczas realizowanych zajęć, które potwierdzać mają udział osób na zajęciach. Dokumentacja fotograficzna wykonywana będzie przez osobę prowadzącą dane zajęcia, a następnie przekazywana kadrze zarządzającej Projektem. Uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystanie zdjęć na potrzeby monitoringu w projekcie.

3.     Uczestnicy zobowiązani są do wypełnienia ankiet monitorujących w trakcie uczestnictwa w Projekcie oraz po jego zakończeniu.

4.     Uczestnicy zobowiązani są do przystąpienia do form potwierdzających fakt nabycia kompetencji kluczowych po opuszczeniu programu.

5.     Uczestnicy zobowiązani są do okazania dokumentacji potwierdzającej nabyte kwalifikacje / kompetencje po opuszczeniu programu m.in. zaświadczenia, certyfikaty, dyplomy.

6.     Uczestnicy zobowiązani są do informowania Organizatora o ewentualnych zmianach swojej sytuacji podczas udziały w projekcie.

§ 11

Postanowienia końcowe

1.     Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzygane są przez Organizatora.

2.     Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie w oparciu o wytyczne dla Instytucji biorących udział we wdrażaniu RPO Zachodniopomorskiego na lata 2014‑2020.

3.     Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w trakcie trwania Projektu, po pisemnej akceptacji Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie.

4.    Regulamin wchodzi w życie w dniu 01.10.2017r.