Projekt "Nowa jakość kształcenia w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Sławnie" PDF Print E-mail

        Zapraszamy do udziału w projekcie realizowanym przez Stowarzyszenie Aktywnego Wspierania Gospodarki w partnerstwie z Powiatem Sławieńskim pn. „Nowa jakość kształcenia w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Sławnie”. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 Osi RPZP.08.00.00 Edukacja, Działanie PRZP.08.06.00 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia. Projekt jest współfinansowany ze środków UE - Europejskiego Funduszu Społecznego, Zasięg terytorialny Projektu – województwo zachodniopomorskie, powiat sławieński, gmina Sławno. Okres realizacji projektu: od 01.10.2017 r. do 31.08.2018 r.

 1. CEL REALIZACJI PROJEKTU:

Celem głównym projektu jest wzrost szans na zatrudnienie 143 uczniów (76K) z ZSA w Sławnie poprzez realizację kompleksowego wsparcia odpowiadającego na indywidualne zapotrzebowanie szkoły oraz dopasowanie do aktualnych potrzeb pracodawców, poprzez diagnozę potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów w kontekście ich kariery edukacyjno-zawodowej, realizację działań ukierunkowanych na podniesienie umiejętności, kompetencji i/lub kwalifikacji zawodowych ucznia, rozwój bazy dydaktycznej szkoły poprzez doposażenie sześciu pracowni nauki zawodu, oraz doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych 6 nauczycieli (3K) zawodu, w terminie:
 01.10.2017 - 31.08.2018 r

2. WARUNKI UCZESTNICTWA W PROJEKCIE:

- wiek i miejsce zamieszkania: uczniowie Technikum  klas  I- VI oraz uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej w wieku 17-19 lat, w roku szkolnym 2017/2018 oraz nauczyciele w wieku aktywności zawodowej. Uczniowie i nauczyciele to osoby fizyczne mieszkające i/lub pracujące i/lub uczące się na terenie woj. Zachodniopomorskiego w rozumienie KC.

KRYTERIA FORMALNE (kryteria obligatoryjne 0 pkt – 1 pkt)

- status ucznia ZSA w Sławnie

- nauczyciel kształcenia zawodowego w ZSA w Sławnie

- uczeń/nauczyciel wyraża dobrowolną chęć uczestnictwa w projekcie

- uczeń/nauczyciel zamieszkuje/uczy się/pracuje na terenie województwa zachodniopomorskiego

Dodatkowe kryteria formalne:

- kurs operatora wózków widłowych - wiek 18 lat (dowód osobisty) i zaświadczenie o braku przeciwskazań do prowadzenia wózków widłowych

W przypadku większej liczby uczestników niż zaplanowano, pierwszeństwo udziału w projekcie mają:

Kryteria premiujące dla uczniów (0 pkt – 5 pkt):

- uczniowie z terenów wiejskich – 5pkt

- uczniowie z rodzin o niskim statusie społecznym korzystający ze świadczeń pomocy społecznej – 5 pkt

W przypadku uzyskania przez kandydatów takiej samej liczby punktów o miejscu decyduje kolejność zgłoszeń

Kryteria pierwszeństwa rekrutacji dla nauczycieli (0 pkt – 5 pkt):

- nauczyciel/ka zawodu zatrudniony/a w ZSA w Sławnie, który/a w ostatnim roku szkolnym nie uczestniczył/a w  żadnej z form  kształcenia/ podnoszenia kwalifikacji – 5 pkt

Możliwe jest korzystanie przez jednego uczestnika z kilku form wsparcia w projekcie adekwatnych do indywidualnych potrzeb.

3. DZIAŁANIA ZAPLANOWANE W RAMACH PROJEKTU:

 

1a)     Technik Architektury i Krajobrazu

·            Zajęcia specjalne w zakresie prac w obiektach architektury i krajobrazu

     ·            Kurs florystyczny

     ·           Kurs obsługi programu GARDEN COMPOSER

     ·           Kurs obsługi programu ZWCAD

     ·           Kurs obsługi wózków widłowych

     ·           Szkolenie druk 3D

 

1b)   Technik Ekonomista:

   ·       Zajęcia specjalne w zakresie prowadzenia biura rachunkowego

   ·           Kurs obsługi programów finansowo – księgowych:
                       - ABC zaawansowanego Subiekta

              - ABC zaawansowanego Rewizora

   ·        Szkolenie druk 3D

 

1c)   Technik Informatyk:

·     Zajęcia specjalne w zakresie prowadzenia usług informatycznych

·      Kurs Front – End Developer program aplikacji mobilnych

·      Kurs Back – End Developer program aplikacji mobilnych

·      Szkolenie druk 3D

 

1d)   Technik żywienia i usług gastronomicznych:

·    Zajęcia dodatkowe specjalne w zakresie prowadzenia działalności gastronomicznej

·         Kurs obsługi kas fiskalnych

·         Kurs florystyczny

·         Kurs obsługi barmańskiej

·         Kurs carvingu

·         Kurs baristyczny

·         Kurs Kuchnia molekularna

·         Kurs kelnerski

·         Kurs obsługi programu gastronomicznego FoodSoft

·         Kurs menadżerski

·         Szkolenie druk 3D

 

1e)   Piekarz:

·         Staż zawodowy w wymiarze 150 h

·         Kurs menadżerski

 

1f)    Kucharz:

·         Staż zawodowy w wymiarze 150 h

·         Kurs menadżerski

·         Kurs Kuchnia molekularna

·         Kurs carvingu

·         Kurs obsługi barmańskiej

·         Kurs obsługi kas fiskalnych

 

1g)  Cukiernik:

·         Staż zawodowy w wymiarze 150 h

·         Kurs menadżerski

Przewidziane formy wsparcia dla 6 (3K) nauczycieli Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Sławnie:

$   1a)   Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli zawodów

·              Kurs menadżerski

·              Kurs obsługi programu GARDEN COMPOSER

·              Kurs obsługi programu ZWCAD

·              Szkolenie ABC zaawansowanego Subiekta

·              Szkolenie ABC zaawansowanego Rewizora

4. PLANOWANE EFEKTY:

Wzrost efektywności kształcenia zawodowego i jego dostosowanie do wymogów regionalnego rynku pracy. Zwiększenie szansy absolwentów na zatrudnienie i podniesienie ich poziomu wiedzy, umiejętności, kompetencji i/lub kwalifikacji zawodowych. Zwiększenie atrakcyjności oferty edukacyjnej szkoły poprzez doposażenie pracowni nauki zawodu.

Proces rekrutacji przeprowadzany będzie w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Sławnie w dniach 01-15.10.2017 r.  w godz.: 8 do 14 z możliwym wydłużeniem terminu.

Zachęcamy do udziału w Projekcie i skorzystania z szansy podniesienia swoich kwalifikacji zawodowych!

Ogólna wartość projektu: 1036 488,30 zł w tym wartość dofinansowania UE 932 839,47 zł